Ochrona danych i pliki cookie

Niniejsza karta (zwana dalej „Kartą”) ma na celu poinformowanie użytkowników (zwanych dalej indywidualnie „Użytkownikiem” i zbiorowo „Użytkownikami”) strony internetowej http://m.pl.choozen.com (zwanej dalej „Stroną”) o wdrożonych środkach w celu:

 

(1) gromadzenia danych o charakterze osobowym zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich w aktualnej wersji (zwaną dalej „Ustawą o Informatyce i Swobodach”) oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony osób fizycznych pod względem przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływ danych, uchylającą dyrektywę 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”);


 

(2) konsultowania i przechowywania informacji dotyczących przeglądania Strony przez Użytkownika, które mogą zostać zapisane w plikach „cookie” (zwanych dalej „Plikiem lub Plikami Cookie”).

 

Jednostką odpowiedzialną za gromadzenie danych osobowych jest LeGuide.com, spółka uproszona zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Paryża pod numerem 425 085 875, z siedzibą pod adresem 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris – Francja (zwana dalej „Administratorem”).

 

Karta podlega zmianom wniesionym przez Administratora w dowolnej chwili, m.in. w trosce o zachowanie zgodności z wszelkimi aktualizacjami przepisowymi, ustawowymi, wydawniczymi czy technicznymi. Przed rozpoczęciem przeglądania, Użytkownik musi odnieść się do najnowszej wersji Karty.


 

Kompetentnym krajowym urzędem ds. kontroli transgranicznego przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Francja. 


 

I. OCHRONA DANYCH

 

Podczas przeglądania Strony przez Użytkownika, dane mogą być gromadzone i przetwarzane, aby umożliwić dostęp do serwisów Strony (zwanych dalej „Serwisami”) w celach administracyjnych i handlowych.

 

 

1) JAKIE DANE GROMADZIMY?

 

   1. Dane dotyczące konta Użytkownika: są to dane podane przez Użytkownika podczas zakładania konta i wypełniania formularza rejestracyjnego.

 

   1. Dane udostępnione przez Użytkownika: to wszystkie informacje, wyświetlane dobrowolnie przez Użytkownika na Stronie, takie jak komentarze Użytkownika na blogach i forach, zdjęcia, dyskusje na forach i profil konta. Wyłącznie dane, które zarejestrowany Użytkownik wyraźnie oznaczy jako publiczne będą mogły zostać opublikowane poprzez aktywację internetowej funkcji pt. „Informacje do rozpowszechnienia” (zwane danej „Danymi Publicznymi”).


 

   1. Dane dotyczące przeglądania stron: są to dane gromadzone przez Administratora podczas przeglądania Strony przez Użytkownika, takie jak data, godzina logowania i/lub przeglądania, rodzaj przeglądarki, wyświetlany język, adres IP.


 

Wszystkie powyższe dane będą łącznie określane jako „Dane”.

 

2) DLACZEGO ADMINISTRATOR GROMADZI DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane gromadzone podczas użytkowania Strony są przetwarzane w następujących celach:

 

   1. zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Strony;

   2. przeciwdziałanie bezprawnemu wykorzystywaniu Strony;

   3. zarządzanie dostępem do niektórych Serwisów oraz ich użytkowanie;

   4. sporządzanie plików członków zarejestrowanych w Serwisach;

   5. wysyłanie newsletterów, zaproszeń i promocji pod warunkiem, że Użytkownik zaznaczył podczas rejestracji specjalne pole potwierdzające jego zgodę;

   6. opracowanie danych statystycznych i pomiarów frekwencji Serwisów;

   7. organizacja gier konkursowych, loterii i operacji promocyjnych, z wyjątkiem internetowych gier pieniężnych i hazardowych wymagających zgody urzędu ds. nadzoru gier internetowych (fr. Autorité de Régulation des Jeux en Ligne);

   8. zarządzanie opiniami i sondażami Użytkowników na temat Serwisów lub treści Strony;

   9. śledzenie operacji przeprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem strony;

   10. personalizacja reklam oferowanych Użytkownikom Strony pod kątem ich zainteresowań.

 

Podczas gromadzenia Danych, Użytkownik będzie informowany, czy niektóre Dane są obowiązkowe czy fakultatywne. Dane oznakowane gwiazdką wewnątrz formularza są obowiązkowe. W przeciwnym wypadku, dostęp do Serwisów i ich użytkowanie przez Użytkownika mogą być ograniczone.

 

3) ADRESACI GROMADZONYCH DANYCH

Baza Danych stworzona podczas zakładania konta w Serwisach jest ściśle poufna. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki zaradcze oraz wszelkie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zachować bezpieczeństwo, integralność i poufność Danych, a w szczególności zapobiec ich fałszowaniu, uszkodzeniu czy przechwyceniu przez nieupoważnione osoby trzecie.

 

   1. Dane przekazane urzędom i/lub organizacjom publicznym:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dane mogą zostać przekazane kompetentnym urzędom na ich polecenie, w szczególności organizacjom publicznym, wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jak również instytucjom sądowym, ministerstwom i jednostkom windykacyjnym.

 

   1. Dane przekazane stronom trzecim:

Za uprzednią zgodą Użytkownika, Dane mogą zostać wykorzystane przez Administratora, jego podwykonawców, filie i/lub partnerów handlowych:

    • Personel Administratora, działy odpowiedzialne za jego kontrolę (w tym jego biegły księgowy) i podwykonawcy Administratora będą mieli dostęp do Danych zgromadzonych podczas użytkowania Strony.

    • Zaznaczając pole „Pragnę otrzymywać wyłączne oferty i porady odnośnie zakupów LeGuide.com przez e-mail”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych Danych przez wszystkie spółki grupy LeGuide.com (oznaczające spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Kelkoo.com Limited, spółkę prawa angielskiego z siedzibą pod adresem 6th Floor, Portland House, Londres, SW1E 5BH, Wielka Brytania, w rozumieniu artykułu L. 233-3 Kodeksu Handlowego), włącznie z Administratorem, w celu informowania o aktualnych ofertach handlowych lub produktach i usługach podobnych do opcji zapisanych przez Użytkownika.

 

   1. Sieci społecznościowe:

Jeśli Użytkownik posiada konto w mediach społecznościowych i wchodzi na Stronę bez wcześniejszego zarejestrowania się w Serwisach, Administrator może otrzymywać informacje pochodzące z mediów społecznościowych, aby ułatwić założenie konta na Stronie.

W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Serwisu za pośrednictwem strony sieci społecznościowej, Użytkownik zezwala Administratorowi na dostęp do niektórych informacji, które podał w mediach społecznościowych, w tym m.in. swojej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego i danych dotyczących użytkowania tego Serwisu. Wchodząc do Serwisu za pośrednictwem strony mediów społecznościowych, Użytkownik zezwala Administratorowi na gromadzenie, przechowywanie i użytkowanie wszelkich informacji jakie Użytkownik zezwolił przekazać Administratorowi przez sieć społecznościową.

 

4) PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, każdy Użytkownik dysponuje następującymi prawami:

 1. Prawo do dostępu: to prawo obejmuje możliwość uzyskania potwierdzenia, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i w odpowiednich przypadkach uzyskanie informacji dotyczących (i) celów przetwarzania, (ii) kategorii przetwarzanych Danych, (iii) adresatów lub kategorii adresatów Danych, (iv) planowanego czasu przechowywania lub kryterium określania go, (v) prawo do egzekwowania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania tych danych czy prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (vi) prawo do złożenia reklamacji w urzędzie nadzoru, (vii) jeśli Dane nie zostały uzyskane od Użytkownika, każda dostępna informacja odnośnie ich źródła i w stosownych przypadkach (viii) istnienia automatycznego systemu podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem oraz potrzebne informacje dotyczące powiązanej logiki oraz znaczenia i przewidzianych konsekwencji przetworzenia Danych dla Użytkownika.

 

 1. Prawo do sprostowania: to prawo obejmuje możliwość egzekwowania jak najszybszego sprostowania nieścisłych Danych Osobowych.


 

 1. Prawo do usunięcia: to prawo obejmuje możliwość egzekwowania jak najszybszego usunięcia Danych dotyczących Użytkownika w jednym z poniższych przypadków: (i) Dane nie są już niezbędne do realizacji celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone, (ii) Użytkownik wycofał swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych, (iii) Użytkownik skorzystał ze swojego prawa do sprzeciwu i nie ma innej nadrzędnej przyczyny uzasadniającej przetwarzanie, (iv) Dane zostały poddane bezprawnemu przetwarzaniu, (v) Dane muszą zostać usunięte zgodnie z przepisem prawnym.


 

 1. Prawo do ograniczenia: to prawo obejmuje możliwość egzekwowania przez Użytkownika ograniczenia przetwarzania Danych w poniższych przypadkach: (i) gdy ścisłość Danych jest podważona przez Użytkownika, ograniczenie może obowiązywać przez czas umożliwiający Administratorowi sprawdzenie ścisłości Danych, (ii) przetwarzanie jest bezprawne a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych i wymaga ograniczenia użytkowania tychże Danych, (iii) Dane nie są już konieczne do realizacji celów, lecz są niezbędne dla Użytkownika do stwierdzenia, egzekwowania czy obrony prawa, (iv) gdy Użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu, ograniczenie może trwać przez okres umożliwiający sprawdzenie, czy uzasadnione motywy działania Administratora mogą być nadrzędne w stosunku do motywów Użytkownika. Użytkownik, który uzyskał ograniczenie przetwarzania Danych zostanie poinformowany przed zakończeniem okresu obowiązującego ograniczenia.


 

 1. Prawo do sprzeciwu: to prawo obejmuje możliwość wyrażenia sprzeciwu w dowolnej chwili z powodu szczególnej sytuacji Użytkownika wobec przetwarzania Danych, niezbędnego do realizacji zadania w interesie ogółu lub podlegającego pod sprawowanie władzy publicznej lub jeśli przetwarzanie Danych jest niezbędne do uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej i nie można udowodnić istnienia uzasadnionych i nadrzędnych motywów do przetwarzania Danych w stosunku do interesów, praw i swobód danego Użytkownika. W przypadku Danych przetwarzanych do celów marketingowych, Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Danych w tym celu.


 

 1. Prawo do przenoszenia Danych: to prawo obejmuje możliwość otrzymywania przez Użytkownika dostarczonych przez niego Danych w formacie zorganizowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyny oraz możliwość egzekwowania, by Dane zostały przekazane innemu administratorowi gdy dotychczasowe przetwarzanie było oparte na zgodzie Użytkownika lub niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Użytkownika. Korzystanie z tego prawa odbywa się bez uszczerbku dla prawa do usunięcia Danych opisanego powyżej.

Z powyższych praw można skorzystać w dowolnej chwili, zwracając się do koordynatora ds. danych osobowych w grupie LeGuide.com, którego dane kontaktowe zostały podane poniżej: dpo@group.leguide.com

Wszystkie polecenia sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu ze strony Użytkownika zostaną przekazane przez Administratora wszystkim osobom trzecim, które otrzymały Dane Osobowe Użytkownika (np. zewnętrzni operatorzy pozycjonowania i/lub wyszukiwarki), z wyjątkiem sytuacji, w których wspomniany transfer jest niemożliwy lub wymaga nieproporcjonalnych wysiłków.

Każde polecenie ze strony Użytkownika mające na celu skorzystanie z prawa wymienionego powyżej zostanie przetworzone w ciągu miesiąca od otrzymania polecenia lub w zależności od liczby i złożonego charakteru polecenia, w okresie trzech miesięcy od otrzymania polecenia. Użytkownik zostanie poinformowany o terminie z podaniem uzasadnienia.

Każde polecenie ze strony Użytkownika mające na celu skorzystanie z prawa wymienionego powyżej i przekazanego drogą elektroniczną zostanie przetworzone drogą elektroniczną, z wyjątkiem przeciwnych wytycznych ze strony Użytkownika.

Komunikacja związana z poleceniem Użytkownika mającego na celu skorzystanie z prawa wymienionego powyżej będzie bezpłatna. W przypadku polecenia ewidentnie nieuzasadnionego, przesadnego lub powtarzającego się, Administrator będzie mógł wymagać od Użytkownika pokrycia kosztów obsługi lub odmówić przetworzenia polecenia Użytkownika.

W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkowe informacje.

 

5) CZAS PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZOWANIE DANYCH

Dane Użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż wymaga tego realizacja wyznaczonych celów, określonych w niniejszej Karcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Użytkownika zostaną usunięte po upływie terminu przechowywania. Jednakże, Dane będą mogły być archiwizowane po upływie przewidzianego terminu do celów naukowych, dowodowych i dochodzeniowych w sprawach karnych, wyłącznie aby umożliwić w razie potrzeby udostępnienie ich organom sądowym. Archiwizacja oznacza, że Dane nie będą już dostępne online i będą przechowywane na niezależnym i zabezpieczonym nośniku.

 

6) BEZPIECZEŃSTWO

Administrator podejmuje wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp i ujawnienie Danych Użytkownika. Jednakże, Administrator nie może zagwarantować usunięcia wszelkiego ryzyka nadużyć dotyczących Danych. Ważne, by Użytkownik zachował poufność swoich danych identyfikacyjnych, aby uniemożliwić bezprawne użytkowanie jego konta.

Użytkownik został poinformowany i wyraża zgodę na możliwość publikacji poszczególnych Danych Publicznych w sposób scentralizowany podczas każdorazowego wejścia Użytkownika na jego konto.

Administrator nie może zagwarantować poufności ani usunięcia Danych Publicznych w publicznych obszarach Serwisów. Ponadto, Administrator nie będzie odpowiedzialny za „spam” obciążający Użytkownika Serwisów, jeśli postanowi on z własnej woli udostępnić swój adres e-mail.

 

 

II. PLIKI COOKIE

 

Cookie to plik, który może zostać umieszczony w urządzeniu podczas przeglądania Serwisu przy użyciu oprogramowania przeglądarki. Plik Cookie umożliwia swojemu nadawcy, przez czas trwania jego ważności, rozpoznać dane urządzenie po każdorazowym wejściu przez to urządzenie na stronę treści cyfrowej zawierającej Pliki Cookie tego samego nadawcy.

Użytkownik zostaje poinformowany, że podczas logowania na Stronie i używania Serwisów, Pliki Cookie są instalowane na jego urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie, itd.) w trosce o zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisów lub przeglądarki z zastrzeżeniem wyboru dokonanego przez Użytkownika odnośnie Plików Cookie, który może zostać zmieniony w dowolnej chwili.

 

1) TYPY PLIKÓW COOKIE

Aby dostarczyć Użytkownikowi jak najdokładniejsze informacje o Plikach Cookie, należy podzielić je na 4 kategorie: (a) Pliki Cookies do przeglądania Strony, (b) Pliki Cookie do pomiaru frekwencji, (c) Pliki Cookie do reklam oraz (d) Pliki Cookie do określania zachowań.

 

a. Pliki Cookie do przeglądania Strony


Pliki Cookie do przeglądania strony umożliwiają udoskonalenie wydajności Serwisów w trosce o dostarczenie Użytkownikowi lepszego doświadczenia na Stronie. Te Pliki Cookie nie wymagają informacji ani wcześniejszej zgody ze strony Użytkownika na umieszczenie w jego urządzeniu.

 

Dokładniej mówiąc, te Pliki Cookie do przeglądania stron umożliwiają m.in.:

 

    • Dostosować prezentację Strony do preferencji wyświetlacza w danym urządzeniu (język, rozdzielczość, system eksploatacyjny, itd.) podczas wizyt Użytkowników na Stronie w zależności od używanych urządzeń i oprogramowania do wyświetlania czy odczytywania;

    • Zapamiętanie informacji dotyczących formularza wypełnionego przez Użytkownika na Stronie czy też informacji wybranych przez Użytkownika na Stronie;

    • Oferowanie Użytkownikowi dostępu o jego konta lub innej zarezerwowanej przestrzeni za pomocą jego identyfikatorów;

    • Wdrożenie środków bezpieczeństwa, np. gdy prosi się Użytkownika o ponowne zalogowanie się na stronę lub Serwisie po upływie pewnego czasu.

 

b. Pliki Cookie do pomiaru frekwencji


Pliki Cookie pomiaru frekwencji pomagają w opracowaniu danych statystycznych oraz określeniu poziomu frekwencji i użytkowania poszczególnych elementów Strony (odwiedzane rubryki i treści, ścieżki), umożliwiające Administratorowi udoskonalenie interesów i ergonomii Serwisów.

 

c. Pliki Cookie do reklam


Pliki Cookie do reklam umożliwiają określenie w czasie rzeczywistym jaką reklamę wyświetlić w zależności od niedawno przeglądanych stron przez Użytkownika na Stronie, aby ograniczyć liczbę wyświetleń reklam i pomóc w realizacji pomiarów kampanii reklamowej.

 

d. Piki Cookie do analizy zachowań


Pliki Cookie do analizy zachowań umożliwiają identyfikację informacji ze Strony, które mogłyby zainteresować Użytkownika, udoskonalając jego doświadczenie użytkownika Strony.

W przypadku dostarczenia przez Użytkownika swoich Danych, m.in. podczas rejestracji, Administrator może, z zastrzeżeniem zgody Użytkownika, powiązać informacje dotyczące przeglądanych stron, przetwarzane przez Pliki Cookie, umieszczane przez Administratora, z Danymi Użytkownika, aby przesyłać mu reklamy drogą elektroniczną lub wyświetlać na jego urządzeniu personalizowane reklamy w przestrzeni reklamowej zawierającej Pliki Cookie.

Użytkownik może w dowolnej chwili przekazać polecenie, aby nie otrzymywać reklam lub ofert dostosowanych do informacji dotyczących przeglądanych przez niego stron, kontaktując się bezpośrednio i bezpłatnie z Administratorem lub za pomocą linku do rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w każdej ofercie wysłanej przez Administratora pocztą elektroniczną. Jeśli Użytkownik odmówi otrzymywania reklam opartych na analizie zachowań, nie oznacza to, że nie otrzyma już żadnej reklamy w Internecie. Oznacza to wyłącznie, że wyświetlana reklama na Stronie nie będzie już odpowiadała jego zainteresowaniom ani preferencjom przeglądarki Użytkownika.

 

W przypadku gdyby Administrator planował uzyskanie od osoby trzeciej informacji na temat przeglądanych przez Użytkownika stron, które mógłby powiązać z Danymi dostarczonymi przez Użytkownika, Administrator zwróci się uprzednio o jego wyraźną zgodę przed przystąpieniem do powiązania danych i wysłania mu personalizowanych reklam lub ofert.

 

2) Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

 

Korzystamy z poniższych Plików Cookie:

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

Cookie

Typ

Cel

Dodatkowe informacje

Google Analytics

Wydajność

Pomiar frekwencji

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

AdWords Remarketing

Targeting

Personalizowanie treści reklamowych

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=fr

Captify

Targeting

Personalizowanie treści reklamowych

http://www.captify.co.uk/privacy-policy/

Exelate

Targeting

Personalizowanie treści reklamowych

http://www.exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/

RTB House

Targeting

Personalizowanie treści reklamowych

https://www.rtbhouse.com/privacy/

 

PLIKI COOKIE LEGUIDE

Cookie

Typ

Cel

Czas przechowywania

VisitorId

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

30 dni

VisitorUid

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

12 miesięcy

VisitorId_Session

Wydajność

Pomiar frekwencji

30 minut

VisitorId_Month

Wydajność

Pomiar frekwencji

30 dni

KelkooID

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

12 miesięcy

CK_SLKW3

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

30 dni

CK_PUBLISHER

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

30 dni

CK_SB

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

13 miesięcy

CK_ACCEPT

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania i wyświetlanie paska Cookie

396 dni

lastTrafficSource

Wydajność

Identyfikacja Użytkownika i personalizacja przeglądania

30 dni

CK_DISPLAY_MODE

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania i identyfikacja Użytkownika

Czas trwania sesji przeglądania przez Użytkownika

CK_RDC_COUNTRY_LABEL

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania i identyfikacja Użytkownika

30 dni

CK_RDC_COUNTRY_CODE

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania i identyfikacja Użytkownika

30 dni

CK_RDC_ID_ZONE

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania i identyfikacja Użytkownika

30 dni

CK_BK_{clic_id}

Funkcjonalność

Personalizacja przeglądania

 1 godzina

 

3) W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

 

Użytkownik jest informowany, że partnerzy Administratora i inne osoby trzecie mogą umieszczać Pliki Cookie na Stronie. Wyłącznie nadawca Pliku Cookie może odczytać lub zmienić zawarte w nim informacje a Administrator nie ma żadnego dostępu ani kontroli nad Plikami Cookie użytkowanymi przez strony trzecie. Umieszczanie i użytkowanie Plików Cookie przez strony trzecie podlega polityce poufności owych stron oraz postanowieniom niniejszej Karty. Dlatego też, Użytkownik może udać się na strony internetowe wspomnianych osób trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat Plików Cookie i możliwości ich zarządzania przez Użytkownika.

 

 1. Zgoda na Pliki Cookie

 

Wykonanie przez Użytkownika jednej z poniższych operacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użytkowanie i umieszczanie Plików Cookie:

 

   • Kliknięcie na ikonkę „X” znajdującą się na pasku informacyjnym wyświetlonym przy pierwszym logowaniu na Stronę, w celu zamknięcia go;

   • kontynuowanie przeglądania Strony, to znaczy kliknięcie przez Użytkownika na element Strony (obraz, link, przycisk „szukaj”, itd.) lub przejście do innej rubryki Strony.

 

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na umieszczanie Plików Cookie na swoim urządzeniu za pośrednictwem swojego oprogramowania do przeglądania, Pliki Cookie znajdujące się na przeglądniętych przez niego stronach i treściach mogą być przechowywane tymczasowo w specjalnej przestrzeni jego urządzenia. Będą widoczne wyłącznie dla ich nadawcy.

 

Zgoda wyrażona przez Użytkownika jest ważna wyłącznie trzynaście (13) miesięcy od dnia pierwotnego umieszczenia plików na urządzeniu Użytkownika, pod warunkiem wcześniejszej zgody wyrażonej przez Użytkownika.

 

 1. Odmowa przyjęcia Plików Cookie

 

Jeśli Użytkownik odmówi umieszczenia Plików Cookie na jego urządzeniu lub przeglądarce lub jeśli usunie zapisane Pliki Cookie, musi liczyć się z ograniczeniem przeglądania i użytkowania Strony. Taka sytuacja może również zaistnieć jeśli Administrator lub jeden z jego usługodawców nie może rozpoznać pod kątem kompatybilności technicznej typu używanej przeglądarki, ustawień języka i wyświetlania lub kraju, w którym dane urządzenie jest podłączone do Internetu.

W każdym przypadku, Administrator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem się funkcjonowania Serwisów wynikającym z (i) odmowy przyjęcia Plików Cookie przez Użytkownika i/lub (ii) niemożliwości zapisania lub konsultacji Plików Cookie przez Administratora, niezbędnego do ich funkcjonowania wskutek odmowy Użytkownika.

 

 1. Ustawienia przeglądarki

 

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę, aby pozwalała na umieszczanie Plików Cookie na urządzeniu lub przeciwnie, aby odrzucała je systematycznie lub w zależności od identyfikacji ich nadawcy. Użytkownik może również ustawić przeglądarkę, aby akceptacja lub odmowa przyjęcia Plików Cookie była proponowana regularnie przed umieszczeniem Pliku Cookie na jego urządzeniu.

 

Każda przeglądarki ma inne ustawienia dotyczące zarządzania Plikami Cookie i wyborami Użytkownika. Są one opisane w menu pomocy przeglądarki, umożliwiając zmianę opcji dotyczących Plików Cookie. Poniżej podajemy link do stron pomocy niektórych przeglądarek:

Internet Explorer™ 

Safari™ 

Chrome™ 

Firefox™ 

Opera

W każdej chwili, Użytkownik może wyrazić i zmienić swoją decyzję odnośnie Plików Cookie.

 

 1. Inne sposoby sprzeciwu

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Plików Cookie, Użytkownik może zapoznać się z zaleceniami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):

https://giodo.gov.pl/.

 

Ponadto, Użytkownik może wejść na stronę Youronlinechoices, opracowaną przez specjalistów od reklamy cyfrowej należących do europejskiego stowarzyszenia EDAA (European Digital Advertising Alliance) i zarządzanego we Francji przez Interactive Advertising Bureau France. Użytkownik może zapoznać się z nazwami firm obecnych na tej platformie, oferującej możliwość odmowy lub akceptacji Plików Cookie używanych przez te firmy do celów dostosowania wyświetlanych reklam pod kątem stron internetowych przeglądanych uprzednio przez Użytkownika:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

 

Niniejsza karta dotycząca ochrony danych i plików cookie została zaktualizowana dnia 20 czerwca 2018 r.